Serbisyong wika ng rehiyon, tool sa lingguwistika sa rural, tool ng mga wika ng minoridad.