Περιφερειακό εργαλείο γλώσσας, εργαλείο αγροτικής γλωσσολογίας, εργαλείο γλωσσών για τις μειονότητες.