ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಸಾಧನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಕರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಉಪಕರಣ.