Аймактык тил каражаты, айылдык илими инструменти, азчылыктардын тилдеринде куралы.