ເຄື່ອງມືພາສາພາກພື້ນ, ເຄື່ອງມືພາສາຊົນເຜົ່າ, ເຄື່ອງມືພາສາຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ.