Regional Sproocheninstrument, ländlech Sproochwëssenschaft, Mannerart Sprooche-Tool.