പ്രാദേശിക ഭാഷാ ഉപകരണം, ഗ്രാമീണ ഭാഷാപഠന ഉപകരണം, ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷാ ഉപകരണങ്ങൾ.