Бүс нутгийн хэлний хэрэгсэл, хөдөө орон нутгийн хэл шинжлэлийн хэрэгсэл, цөөнхийн хэл хэрэгсэл.