хөгжлийн бэрхшээлтэй бүх хүмүүст вэбсайт нэвтрэх хэрэгсэл ашиглах боломжтой