د سیمه ییزو ژبو وسیله، د کلیوالو ژبی تجهیزاتو، د لږکیو ژبو وسیله.