ابزار زبان منطقه ای، ابزار زبان شناسی روستایی، ابزار زبان اقلیت ها.