ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ