ප්රාදේශීය භාෂා මෙවලම, ග්රාමීය වාග් විද්යාත්මක මෙවලම, සුළුතර භාෂාව භාෂා මෙවලම.