ప్రాంతీయ భాష సాధనం, గ్రామీణ భాషా సాధనం, మైనారిటీ భాషల సాధనం.