Công cụ ngôn ngữ khu vực, công cụ ngôn ngữ học nông thôn, công cụ ngôn ngữ thiểu số.