ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကား tool ကိုကျေးလက်ဒေသဘာသာဗေဒ tool ကို, လူနည်းစုဘာသာစကားများကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။