အားလုံးမသန်စွမ်းဖို့က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း tool ကို