क्षेत्रीय भाषा उपकरण, ग्रामीण भाषा विज्ञान उपकरण, अल्पसंख्यक भाषाहरु उपकरण।